Verwerking persoonsgegevens door Círculo Cervantes Maastricht

Om de privacy van onze leden te waarborgen gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden wij ons aan de wet- en regelgeving op dit gebied, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:

 • Persoonsgegevens gebruiken wij in overeenstemming met het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
 • Wij registreren alleen persoonsgegevens die nodig zijn, of nuttig kunnen zijn, om de aangegeven doelen te realiseren.
 • Voor registratie en gebruik van persoonsgegevens vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Aard en doel van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van leden van Círculo Cervantes Maastricht dienen voor het tot stand brengen van communicatie:

 • Het geven van of vragen om informatie over aangelegenheden van de vereniging.
 • Het sturen van uitnodigingen voor het bijwonen van activiteiten.
 • Het registreren van aanmeldingen voor deelname aan activiteiten.

De volgende persoonsgegevens zijn daarvoor nodig of kunnen daarvoor nuttig zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoon
 • Emailadres

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens waarover Círculo Cervantes Maastricht beschikt geven we alleen dan aan anderen door als daartoe een wettelijke verplichting bestaat of als het nodig is om de aangegeven doelen te realiseren. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het aanbieden van openbare of besloten voorstellingen.
 • Het opslaan en beschikbaar houden van de ledenadministratie op een externe server binnen de EU of de EER.
 • Wij geven indien nodig persoonsgegevens alleen door aan partijen met wie Círculo Cervantes Maastricht een zogeheten verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.
 • In overige gevallen geven we persoonsgegevens alleen door aan anderen als het betrokken lid of de betrokken leden daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van eventuele minderjarigen (jonger dan 16 jaar) registreren wij alleen met schriftelijke toestemming van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

Foto’s van verenigingsactiviteiten die wij op de website publiceren, zijn afgeschermd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor leden. Zij kunnen het bestuur verzoeken om foto’s met hun beeltenis te verwijderen. Als de vereniging voor propagandadoeleinden foto’s op het openbare deel van de website of in wervingsmateriaal wil opnemen, zal aan herkenbaar afgebeelde personen uitdrukkelijk vooraf toestemming worden gevraagd.

Bewaartermijn

Círculo Cervantes Maastricht bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of dan op grond van de wet vereist is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik:

 • Personen die namens de vereniging van uw persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, hebben een verklaring voor geheimhouding getekend en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Bestanden met persoonlijke gegevens zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Computers waarop de gegevens bewaard worden, zijn beveiligd met een deugdelijk beschermingsprogramma.

Rechten van leden

Leden van Círculo Cervantes Maastricht hebben recht op inzage in de van hen bewaarde persoonsgegevens en kunnen wijziging of verwijdering ervan verlangen. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) hun persoonsgegevens. Daartoe nemen ze contact op met de secretaris.

Klachten

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de voorzitter van de vereniging of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen, neem dan contact met ons op via presidente@circulocervantes.nl of met het secretariaat van de vereniging.